Has someone offered you a huge sum of money or a valuable consignment? It's a 419 or advance fee fraud - find out how they work, and what to do to be safe.
#408905 by Troy Platt Tue Apr 21, 2020 8:03 am
Reply-To: [email protected]
From: Office Remittance <[email protected]>
Date: Mon, 20 Apr 2020 17:58:44 -0700
Subject: ssss


Do rúk,

Tento list vám bol predtým poslaný bez toho, aby ste sa o vás dozvedeli.

Dostali sme primeraný list od Správnej rady výkonného výboru riaditeľstva štátnej pokladnice na prevod vášho vkladu uloženého v našej banke. Za celú vašu sumu sme nastavili všetky prevodové doklady. Medzitým vám odporúčame zvoliť jeden z troch určených spôsobov platby, ktoré by ste chceli bezpečne dostať svoje peniaze: -

1) Prostredníctvom banky na prevod bankovým prevodom / online prístup.

2) Prostredníctvom zákazníckej karty VISA CARD založenej na špendlíkoch s maximálnym výberovým limitom (100 000,00 EUR) denne, kým nedostanete celú sumu.

2) Cez Western Union prevod peňazí (5 000,00 EUR) každý deň, kým nedostanete svoju sumu úplnú.

Preto poskytujete poradenstvo, aby ste okamžite reagovali podľa vášho výberu a okamžite uvoľnili vaše prostriedky.
Na záver: uistite sa, že informácie, ktoré ste uviedli, sú platné, aby ste sa počas prevodu vyhli akejkoľvek chybe.

Celé meno…
Adresa a krajina….
Akýkoľvek z vášho občianskeho preukazu / pasu….
Priame telefónne číslo… ..

Uistite sa, že neurobíme žiadnu chybu s vašim dokumentom zálohovaným vo vašom fonde a so stanoveným výpisom z účtu.

S pozdravom pán Solomon Williams
(Prevádzkovateľ zahraničného poukazovania)
[email protected]


Google Translation:

Into hands,

This letter was previously sent to you without knowing about you.

We have received an appropriate letter from the Board of Directors of the Treasury Director's Executive Committee to transfer your deposit deposited with our bank. We have set up all transfer documents for your full amount. In the meantime, we recommend that you choose one of the three payment methods you would like to receive safely: -

1) Through bank transfer / online access.

2) Using a VISA CARD customer card based on pins with a maximum withdrawal limit (€ 100,000.00) per day until you receive the full amount.

2) Via Western Union Money Transfer (€ 5,000.00) each day until you receive your full amount.

Therefore, you provide advice to respond immediately to your choice and to release your funds immediately.
In conclusion: make sure the information you provided is valid to avoid any error during the transfer.

Full name…
Address and country….
Any of your ID / passport….
Direct phone number… ..

Make sure we make no mistake with your document backed up in your fund and with the established statement of account.

Sincerely, Mr. Solomon Williams
(Foreign Voucher Operator)
[email protected]

Google is your friend!

Every email I've posted is a scam. Contacting the email addresses associated with my posts may lead to a loss of money for you. Do not let the scammers know they are posted here!
Image
Advertisement

#411717 by FishyMails Sat Jun 06, 2020 9:05 am
From: weber phillip <[email protected]>
Other e-mails: [email protected]
Date: Sat, 06 Jun 2020 10:10:42 +0000
Subject: cccc

Attn,

I send this message to you previously without hearing from youWe received an appropriate letter today from the Executive Board of Director treasury department to continue the transfer of your fund deposited in our bank. We have set all the transfer documents behind your whole amount. Meanwhile, you are advice to choose one out of the three specified payment methods that you would like to receive your money safely:-1) Via Bank to bank transfer/online access transaction.2) Via a custom pin based VISA CARD with a maximum withdrawal limit of (€100,000.00 Euros) a day till you receive your amount complete.2) Via Western Union Money transfer of (€5,000.00) every day till you receive your amount complete.Therefore, you are hereby giving advice to respond with your choice for immediate release of your funds.

Finally: be sure the information you gave is valid to avoid any mistake during the transfer, if not re-confirm your information along with your option above before transferring your fund.Full Name…

Address and country….

Any of your ID/passport….

Direct phone number…..This is to be sure we don’t make any mistake with your paper backed up fund and your statement of account drafted.Regards

Mr. Solomon Williams

(Foreign remittance operator)

[email protected]

Important: Any email messages I have posted here are scams. Don't reply to these messages or click on any links. Please do not tell these criminals that their messages are posted here.

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 21 guests